นวัตกรรมทางการศึกษา

No.2 นวัตกรรม: ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการนำไปใช้

นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วใช้ในการทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม หรือก็คือ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”

นอกจากนี้ นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

ส่วน นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมาย ถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น นวัตกรรมทางการศึกษาจึงอยู่ในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่นวิดีทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์หรืออินเตอร์เน็ต ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็ได้

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการนำนวัตกรรมไปใช้ได้แก่ บุคลากร และความพร้อมของนวัตกรรม บุคลากร โดยเฉพาะ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารและครูเป็นทั้งผู้สร้างนวัตกรรม และเป็นผู้นำนวัตกรรมไปปรับใช้ ดังนั้น ถ้าบุคลากรไม่มีความพร้อม หรือไม่มีความเข้าใจในนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ส่วนคววามพร้อมของนวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมที่จะนำไปใช้ต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ง่ายหรือยากเกินไป เช่น  วิดีโอการ์ตูนสอนภาษาก็เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษามากกว่าระดับที่สูงขึ้นไป

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: